Spelregels

Wedstrijdreglement ‘Artcadia, Imagine your future’ 2024-2025. 

1. Algemeen
1.1 De wedstrijd / het project ‘Artcadia, Imagine your future’ is een wedstrijd speciaal voor het voorgezet onderwijs, havo/vwo 2, met als hoofdzakelijk doel het technisch en creatief inzicht onder jongeren te stimuleren en de interesse hiervoor te vergroten.
1.2 ‘Artcadia, Imagine your future’ wordt georganiseerd door ARCADIS Nederland BV en in samenwerking met Canon Business. ARCADIS Nederland BV is opdrachtgever en hoofdsponsor.

2. Deelname
2.1 Deelname dient telkens volgens de beschreven regels per ronde te geschieden.
2.2 Deelname en aanmelding kan alleen gebeuren onder verantwoordelijkheid van een school.
2.3 Gedurende het project zullen de scholen en deelnemende groepen via post, mail en de website op de hoogte gehouden worden van het verloop en de ontwikkelingen van de wedstrijd.
2.4 In geval van pornografische uitingen, uitingen die onnodig kwetsend zijn en uitingen die de Nederlandse staatsveiligheid in gevaar kunnen brengen wordt de school van deelname uitgesloten.
2.5 In geval van uitingen die drugsgebruik of alcoholmisbruik bevatten, onderschrijven of gedogen, wordt de school van deelname uitgesloten.
2.6 Minachtende uitlatingen over etnische, raciale of religieuze groeperingen dienen vermeden te worden.
2.7 Het is niet toegestaan leerlingen uit hogere groepen te laten meedoen aan uitingen bestemd voor de lagere groepen.
2.8 De uitvoerende/verantwoordelijke groepen in de finale ronde mogen maximaal uit 10 leerlingen bestaan.
2.9 De groepen dienen door leraren en begeleiders bijgestaan te worden, deze mogen echter zelf niet deelnemen aan de uitvoering.

3. Inzending
3.1 Onvolledige inschrijfformulieren, inzendingen en inschrijvingen die na de daarvoor bestemde data worden ingeleverd worden van deelname uitgesloten.
3.2 Werkstukken voortkomende uit de 1e ronde hoeven niet te voldoen aan een bepaalde afmeting. Wel is belangrijk dat de motivatie/achterliggende gedachte op de gevraagde manier worden aangeleverd.
3.3 Per school dient met de 4 hierna te noemen thema’s gewerkt te worden, indien mogelijk per thema één werkstuk:

  • Mobiliteit
  • Water
  • Milieu en ruimte
  • Gebouwen

3.4 Per school mag je met elk thema één keer mee doen. Dus maximaal 4 werkstukken per school in de uitvoeringsronde.
3.5 Werkstukken en andere uitingen uit voor de finale, zijn geheel naar eigen inzicht en dienen op de aangewezen (finale)dag door de school zelf vervoerd, geïnstalleerd en verzekerd te worden.

4. Selectie, beoordeling en jurering
4.1 Inschrijfformulieren zullen door het Artcadiateam worden beoordeeld op recht van deelname.
4.2 De werkstukken dienen in de uitvoeringsperiode niet fysiek maar via de website ingeleverd/gepresenteerd te worden. Per werkstuk dienen in ieder geval één foto, een aantal kernwoorden van het probleem en de oplossing en een toelichting van maximaal 200 woorden te worden geüpload. Tevens is het mogelijk een link naar een digitale presentatie/filmpje toe te voegen. Het filmpje mag maximaal 1,5 minuut duren. Dit kan een film zijn, PowerPointpresentatie, Prezi, extra foto’s als diapresentatie etc. De PowerPoint/Prezi-presentatie mag maximaal uit 5 sheets bestaan.
4.3 De werkstukken zullen door een vakjury beoordeeld worden op:

  • Originaliteit;
  • Technisch inzicht;
  • Beweegredenen;
  • Creativiteit;
  • Uitvoering/presentatie;
  • Presentatie (digitaal op website).

Per thema zullen 3 werkstukken genomineerd worden die doorgaan naar de finale. In totaal zijn er 12 werkstukken. 1 werkstuk wordt door een publieksjury genomineerd, door middel van een stemming op de website. De overige 11 finalisten worden door een vakjury genomineerd.
4.4 De werkstukken die genomineerd zijn voor de finale dienen door de school bewaard te worden, deze worden geëxposeerd tijdens de finale.
4.4 De werkstukken worden alleen beoordeeld indien de volledige beschrijving inclusief goede foto’s en eventueel een digitale presentatie van de werkstukken op de gevraagde manier worden aangeleverd.
4.5 In de aanloop naar de finale krijgen de genomineerden de mogelijkheid hun ideeën en ontwerp, binnen +/- 3 maanden uit te werken tot een eindproduct/presentatie.
4.6 Kant-en-klare in de winkel gekochte of elders aangeschafte inzendingen worden van deelname uitgesloten.

5. Prijzen
5.1 De vakjury kent de prijzen aan de winnende teams toe. Het oordeel van de jury is bindend en niet aanvechtbaar.
5.2 Over de ultieme prijs worden met het winnende team separate afspraken gemaakt.
5.3 De prijzen zijn niet inwisselbaar tegen geld.

6. Publiciteit
6.1 De organisatie heeft het recht om deelnemers en hun inzendingen in de publiciteit te brengen. De deelnemers verplichten zich hieraan mee te werken.
6.2 De werkstukken en inzendingen mogen door de organisatie vrij gebruikt worden voor exposities en andere (commerciële) uitingen.

7. Aansprakelijkheid
7.1 De organisatie en overig betrokken derde partijen kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor schade die direct dan wel indirect voortvloeit uit deelname aan deze wedstrijd.
7.2 De organisatie kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor verlies, beschadigingen van de ingezonden en/of voorgedragen werkstukken/presentaties en toebehoren.
7.3 De deelnemende scholen dienen zich te verzekeren voor schade (daaronder begrepen letsel etc.), die deelnemers en derden zouden kunnen oplopen bij deelname aan deze wedstrijd.
7.4 Ontwerpen en ideeën voortvloeiend uit inzendingen en deze wedstrijd vallen onder de auteurs- en eigendomsrechten van de organisatie.
7.5 Inzenders dienen zich ervan bewust te zijn dat deelneming een eventuele octrooiaanvraag kan bemoeilijken. Het is aan te bevelen hierover vooraf informatie in te winnen. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen in verband met openbaring.

8. Overig
8.1 De organisatie behoudt zich het recht voor om alle ingezonden ideeën, items en beelden voor diverse doeleinden te kunnen gebruiken.
8.2 De organisatie behoudt zich het recht om wijzigen in het regelement uit te voeren gedurende de wedstrijd. Deelnemers worden hiervan op de hoogte gesteld. 
8.3 Bij deelname aan Artcadia gaat de deelnemende school akkoord met de privacyvoorwaarden van Artcadia. Lees de privacyverklaring van Artcadia.

Heb je nog vragen of wil je meer weten? 

Telefoonnummer: 026-4455146
E-mail: artcadia@arcadis.com

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E artcadia@arcadis.com
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partners

 

 

Facebook

 

 

 
Cookie-instellingen